Wydawca treści Wydawca treści

Posiadane certyfikaty

Unia Europejska od 2002 roku za priorytetowe uznaje zwalczanie obrotu nielegalnie pozyskanym drewnem. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 995/2010 z 20 października 2010 roku każdy producent i dystrybutor drewna i produktów z drewna, po raz pierwszy wprowadzający wyroby na polski rynek, musi wdrożyć system zasad należytej staranności obejmujący procedury i środki służące m.in. identyfikacji źródła pochodzenia drewna i oceny ryzyka. Jego brak grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi. Przystąpienie do programu certyfikacji wg międzynarodowego standardu, np. FSC, jest jednym ze sposobów na spełnienie tych wymogów.

Potwierdzenie przez niezależną jednostkę certyfikacją, że drewno nie zostało pozyskane na terenach zagrożonych i/lub z pogwałceniem praw lokalnych społeczności, jest coraz częściej wymagane przez kontrahentów i klientów firm z branży drzewno-papierniczej.
 
Certyfikacja łańcucha dostaw w przemyśle drzewno-papierniczym zapewnia, że na każdym etapie produkcji spełnione są normy dotyczące jakości i bezpieczeństwa produkcji oraz transparentności pochodzenia surowca.
 
Forest Stewardship Council (FSC) oraz Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) są największymi międzynarodowymi programami certyfikacji w przemyśle drzewnym. Certyfikaty FSC i PEFC stanowią dowód, że produkcja, przetwarzanie i handel drewnem oraz produktami pochodzenia leśnego odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami UE. Oznacza to, że stosowane przez przedsiębiorstwo drewno pochodzi z legalnych źródeł.

Certyfikat FSC

Celem certyfikacji jest ocena zgodności prowadzonej gospodarki leśnej ze Standardami Gospodarki Leśnej opracowanymi przez FSC dla poszczególnych krajów. Ocena taka dokonywana jest podczas corocznych auditów w jednostkach certyfikowanych. Spełnianie wymogów FSC przy prowadzeniu gospodarki leśnej polega między innymi na ochronie rzadkich gatunków flory i fauny, ochronie obszarów o wyjątkowych walorach przyrodniczych i społecznych, nie wprowadzaniu gatunków obcego pochodzenia, zachowaniu odpowiedniej ilości drewna martwego do naturalnego rozpadu, unikaniu stosowania pestycydów (z wyłączeniem szkółek). Tak więc posiadacze certyfikatu FSC® muszą spełnić szereg warunków i kryteriów, które w przypadku Lasów Państwowych zapisane są w Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce.

Pierwszy certyfikat Gospodarki Leśnej FSC® Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach otrzymała 11 marca 1996 roku. Aktualny certyfikat – FSC® NC-FM/COC-0016493 ważny jest od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2019 roku. Certyfikat potwierdza że gospodarka leśna w nadleśnictwach RDLP Katowice prowadzona jest racjonalnie, w poszanowaniu interesów lokalnych społeczności oraz poszanowaniu praw pracowniczych.

[Certyfikat do pobrania]

 

CERTYFIKAT PEFC

Certyfikat PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) jest międzynarodową pozarządową organizacją, której głównym celem jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej. Zapewnia on, że lasy zarządzane są zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi, równoważąc potrzeby ludzi, przyrody i ekonomii.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach posiada ważny do dnia 20.12.2018 r. certyfikat gospodarki leśnej PL PEFC-12-0058 wydany przez SGS Polska sp. z o. o.

[Certyfikat do pobrania]