Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa

Kompleksy leśne policzono na podstaie mapy numerycznej dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Za kompleksy uznano grunty zwartych powierzchni leśnych będące w zarządzie Nadleśnictwa, oddzielone od pozostałych gruntami innych kategorii bądź rozgraniczone naturalnymi granicami np. szerokich rzek

Lasy Nadleśnictwa są usytuowane w 150 kompleksach. Obręb Rudy tworzy zasadniczo jeden 
duży zwarty kompleks, do którego przylega główny kompleks obrębu Kuźnia położony z 
prawej strony rzeki Odry. Kompleks ten tworzy jedną całość z głównymi kompleksami 
Nadleśnictwa Rybnik i Rudziniec. Dwa leśnictwa obrębu Kuźnia (Baborów i Ponięcice) 
składają się z wielu kompleksów leśnych okalających siedziby leśnictwa. 
Zwarte powierzchnie kompleksów leśnych sprzyjają prowadzeniu gospodarki leśnej, a 
warunki w nich panujące są odpowiednie bytowaniu zwierząt i roślin. Kompleksy leśne o 
małej powierzchni posiadają istotne znaczenie w przypadku kształtowania środowiska 
przyrodniczego i krajobrazowego. Stanowią ostoję zwierząt i roślin żyjących na pograniczu 
pól i lasów. W ich obszarze gniazduje wiele gatunków ptaków. Natomiast stwarzają 
problemy w prowadzeniu gospodarki leśnej z uwagi na odmienne, trudne warunki 
przyrodnicze.
Razem w obrębie Kuźnia opisano 121 kompleksy leśne – 79 % ogólnej liczby 
kompleksów Nadleśnictwa. Najwięcej (87) kompleksów ma powierzchnię do 5 ha, które łącznie zajmują powierzchnię 104,13 ha. Największy kompleks o powierzchni 8263,50 ha posiada podstawowe znaczenie dla gospodarki w opisywanym obrębie leśnym.  W obrębie Rudy wydzielono 32 kompleksów leśnych co stanowi 21 % ogólnej liczby 
kompleksów Nadleśnictwa. Najwięcej (22) jest kompleksów leśnych o powierzchni do 5 ha, 
które zajmują powierzchnię 35,14 ha. Główny kompleks leśny zajmuje powierzchnię 6880,49 
ha. Rozbicie na kompleksy obrębu Kuźnia jest pięciokrotnie większe niż w obrębie Rudy.